JavaScript

JavaScript är ett programmeringsspråk. Man ger instruktioner till datorn att utföra något, t ex visa ett textstycke, flytta en bild, fråga efter information, öppna ett fönster. Dessa instruktioner kallas kod. Koden körs eller exekveras.

Datorn förstår inte JavaScript - den förstår enbart maskinkod som är en uppsättning binära tal. Varje rad JavaScript översätts till maskinkod varje gång den körs. Koden tolkas, interpreteras av webbläsaren. Alternativet är kompilerade språk där en kompilator översätter koden till maskinkod innan den körs. T ex Visual Basic, C++, Pascal.

Fördelen med JavaScript är att det är det mest spridda scriptspråket och stöds av de största klienterna – Netscape och Internet Explorer. Med JavaScript kan man interagera med användaren, skapa olika effekter, validera inmatningar i formulär (t ex att e-post-adresser är giltiga), skapa dynamik med rörliga bilder m m.
JavaScript i HTML skrivs mellan SCRIPT-taggar:

Allt innanför SCRIPT-taggarna tolkas som JavaScript. Scripten kan placeras i princip var som helst i HEAD- eller BODY-taggarna på sidan.

Övningar och script-exempel >>