Fem miljoner invånare i Sverige har tillgång till Internet

Tillgången till Internet blir större för varje dag och därmed ökar också användningen av Internet. Av Sveriges drygt 9 miljoner invånare hade drygt 5 miljoner i åldrarna 16-74 år tillgång till Internet år 2005 mot 4.7 miljoner år 2003. År 2003 använde 57 procent av Sveriges befolkning Internet dagligen mot 73 procent år 2005. Källa: Statistiska Centralbyrån