Från ARPANET till dagens Internet

Internet - världens största nätverk

Internet består av många mindre nätverk som har kopplats ihop till ett enda globalt nätverk – världens största. Gemensamt för datorerna i alla dessa nätverk är att de talar samma språk, s k protokoll. TCP/IP (transmission control protocol/internet protocol) är en samling sådana protokoll som bland annat används för kommunikation över Internet. Inom TCP/IP hittar man protokoll som FTP för filöverföring, SMTP och POP3 för e-posthantering, SNMP för fjärradministration av nätverk och HTTP för World Wide Web (WWW).

World Wide Web, webben, är en av de tillämpningar av Internet som fått störst spridning. För att få tillgång till webben använder man en webbläsare (eng browser). Där skriver man in vilken server man ska använda, t ex http://www.attractit.se. Med hjälp av webbläsaren klickar man sig fram (surfar) mellan olika datorsystem i hela världen till den önskade informationen.

ARPANET – grunden till dagens Internet

Internet grundades i USA under kalla kriget i slutet av 1960-talet. Man ville skapa en kommunikationskanal som inte var beroende av en enskild datorcentral för att säkra kommunikationerna även under krig. 1969 kopplade man samman datorerna vid fyra universitet i USA. Det nyetablerade nätverket fick namnet ARPANET efter sin sponsor ARPA (Advanced Research Projects Agency). ARPANETs sekundära uppgift var att forskare vid de fyra universiteten skulle kunna ta del av varandras arbeten och kommunicera med varandra.

1977 började andra nät koppla sig till ARPANET, som ända fram till 1983 var kontrollerat av militären i USA. 1983 separerades den militära delen av nätet, som blev kallad MILNET, från den civila delen.

ARPANET ökade i popularitet och fler datorer anslöts, vilket ARPANET inte visade sig ha tillräcklig kapacitet för. Då beslöt sig NSF (National Science Foundation) för att inrätta fem superdatorcentra för att låta forskare över hela USA använda ARPANET. Av olika skäl fungerade detta inte och NSF byggde istället sitt egna, mycket snabbare, nätverk, NSFNET. Detta nät fungerade så bra, att den mesta trafiken från ARPANET hade flyttat över till NSFNET 1990 och ARPANET avvecklades.

Så småningom fick även företag och kommersiella intressen upp ögonen för nätverket, som allt mer började likna det vi idag kallar Internet. Intresset för Internet exploderade och tidningar världen över skrev mängder av artiklar om ”cyberspace”. 1995 avsade NSF sig ansvaret och lämnade över Internet till kommersiella nätverk.

Tim Berners-Lee, forskaren som skapade HTML och webben

Det som vi vanligen kallar för Internet är egentligen World Wide Web (www), eller webben, ett system av dokument som hänvisar till varandra och är tillgängliga över Internet. Det introducerades 1992 och var resultatet av ett projekt startat av en fysiker och forskare, Tim Berners-Lee, på CERN (Conseil Europeen pour la Recherche Nuclaire) i Genève. Tim Berners-Lee skapade den första versionen av HTML (HyperText Markup Language) för att på ett enkelt sätt kunna sprida information inom fysikervärlden.

Strax efter introduktionen av WWW utvecklade några programmerare från Universitetet i Illinois programmet Mosaic; den första grafiska webbläsaren som gjorde det möjligt att visa bilder, ljud, videoklipp och bestämma färg och typsnitt. Det faktum att informationen kunde visas på ett mer användarvänligt sätt betydde mycket för Internets explosiva tillväxt.

Läs mer om ARPANETs utveckling i Hobbes’ Internet Timeline, en kronologisk redogörelse för Internets historia och utveckling.

Vem styr Internet?

Ingen äger eller kontrollerar nätet. Att försöka reglera nätet med nationella lagstiftningar har visat sig både svårt och mycket kontroversiellt, men det finns frivilliga samarbetsorgan som ser till att det inte blir totalt kaos på nätet, t ex ISOC (Internet Society). ISOC är en internationell organisation som grundades 1992 med syftet att säkerställa Internets finansiering och utveckling. Idag verkar ISOC för att utvidga Internets frihet, utveckling och tillgänglighet. I Sverige finns ISOC-SE, en ideell förening som ingår i Internet Society. ISOC-SE:s syfte är att främja utvecklingen av Internet i Sverige.

En miljard Internetanvändare i världen

Tillgången till Internet blir större för varje dag och därmed ökar också användningen av Internet. Av Sveriges drygt 9 miljoner invånare hade drygt 5 miljoner i åldrarna 16-74 år tillgång till Internet år 2005 mot 4.7 miljoner år 2003. År 2003 använde 57 procent av Sveriges befolkning Internet dagligen mot 73 procent år 2005 (Källa: Statistiska Centralbyrån). De tre största användningsområdena var år 2005 att söka information om varor och tjänster (70%), skicka och ta emot e-post (67 %) samt användning av Internetbank (51 %).

Antalet Internetanvändare (privatperson som använder Internet minst en gång i månaden) i världen totalt uppgick år 2005 till drygt 1 miljard. EU ligger högst med 230 miljoner användare, följt av USA med 203 miljoner användare och på tredje plats Kina med 111 miljoner användare (http://www.internetworldstats.com). E-handeln till privatpersoner beräknas omsätta 451,3 miljarder euro år 2009. Även e-handeln fortsätter att öka kraftigt. Enligt IT-Företagens europeiska organisation Eito beräknas e-handeln i Europa öka med 21,4 procent årligen fram till och med år 2009. Framför allt är det försäljningen till privatpersoner som ökar kraftigt: från 125,3 miljarder euro år 2005 till 451,3 miljarder euro år 2009 (Källa: Eito, 2006).

Bilen läser e-post

Även framtiden för Internet ser spännande ut. Idag går trenden mot mobilitet och trådlösa nät. Att kunna koppla upp sig överallt när som helst för att komma åt sin e-post, sina kontakter och filer kommer vi att se mer av i framtiden. Samtidigt ökar hastigheten för att överföra information, vilket ökar möjligheten för t ex videokonferenser och nätföreläsningar.

Vem vet; snart kanske allt från din kyl till din bil kommer att vara uppkopplat mot Internet – när varor är slut i kylen beställs de automatiskt från affären och leveransen synkroniseras med din personliga kalender, sitter du i bilen och ett e-brev anländer kan du få det uppläst för dig i bilen…